Ziekte personeel

Pemba

Korte omschrijving                                                        
Per 1 januari 1998 is de Pemba in werking getreden. Pemba staat voor Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De gevolgen van de invoering van de Pemba zijn:
–  de premie komt geheel voor rekening van de werkgever;
–  de werkgever kan voor de eerste vijf jaar van de WAO het risico voor eigen rekening nemen (Eigen Risicodrager). Dat houdt in dat de werkgever gedurende in totaal zes jaar loon tot het wettelijk maximum verschuldigd is ingeval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
–  De mogelijkheid om ER-drager te worden bestaat per 1 januari en 1 juli van elk jaar;
–  gedifferentieerde premie, afhankelijk van de WAO-instroom van het desbetreffende bedrijf.

Verdere specificatie                                                          
De WAO-premie bestaat uit twee delen:

1. een landelijk uniforme premie voor de financiering van de bestaande WAO-gerechtigden, de personen die na 5 jaar nog altijd WAO-gerechtigd zijn, en de uitvoeringskosten van de uitvoeringsinstellingen (uvi’s zoals GAK, CADANS en GUO);
2. per bedrijf en is afhankelijk van de WAO-instroom. Deze premie is bedoeld ter financiering van de WAO-gerechtigden gedurende de eerste vijf jaar. Als een werkgever ER-drager wordt, vervalt de gedifferentieerde premie.

Doelgroep                                                          
Bedrijven.

Premie                                                          
Er geldt een basispremie die voor elk jaar wordt vastgesteld (gemiddeld zo’n 8%). Dit percentage zal in de komende jaren dalen omdat het aantal ‘oude WAO-gevallen’ zal afnemen.
De systematiek van premiedifferentiatie is gebaseerd op een landelijk gemiddelde met verschillende minimum- en maximumpremies voor grote en kleine werkgevers. Uitgangspunt is dat een onderneming zoveel mogelijk het eigen arbeidsongeschiktheidsrisico in de premie krijgt doorberekend. De gemiddelde gedifferentieerde premie wordt eveneens jaarlijks vastgesteld.

Bijzonderheden              
Een werkgever die voor de eerste vijf jaar van de WAO ER-drager wil worden, dient dit 13 weken voor 1 januari of 1 juli kenbaar te maken. Een ER-drager dient een bankgarantie te overleggen of een verzekeringsverklaring. Een werkgever die eigen risicodrager wordt, dient dat gedurende minimaal drie jaar te blijven. Daarna kan eventueel het eigen risicodragerschap worden beëindigd.

Premieschokdempingsverzekering Pemba

Korte omschrijving                                                        
Door de invoering van de Pemba kunnen ondernemers geconfronteerd worden met schommelingen in het premieverloop voor de WAO. Een (wat) hogere WAO-instroom in een jaar heeft directe gevolgen voor de verschuldigde premie. Om dit te voorkomen kan een onderneming een ‘premiedempingsverzekering’ (ook wel: premieschokdempingsverzekering) sluiten.
Deze verzekering dekt de stijging van de gedifferentieerde WAO-premie als gevolg van de WAO-instroom. In de verzekeringsovereenkomst wordt vastgelegd dat als de premie door het ziekteverzuim een bepaalde grens te boven gaat, het meerdere voor rekening van de verzekeraar komt.

Verdere specificatie              
Verzekeraars stellen meestal als voorwaarde voor deze verzekering dat de werkgever een contract heeft met een Arbodienst.

Doelgroep              
Bedrijven, met name in het MKB-segment.

Premie              
De premie is afhankelijk van de loonsom, de aard van de onderneming en de WAO-instroom geschiedenis.

Bijzonderheden              
De premie kan jaarlijks worden aangepast tot aan een bepaald maximum, afhankelijk van het schadeverloop.

Loondoorbetaling bij ziekte

Korte omschrijving    
De Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz) is sinds 1998 in het Burgerlijk Wetboek opgenomen (art. 7:629 BW). Op grond van de Wulbz rust op de werkgever de verplichting het loon door te betalen gedurende het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. De omvang van de loondoorbetalingsverplichting is beperkt tot 70% van het dagloon van de betreffende werknemer. Het dagloon is bovendien gemaximeerd. Een jaar telt 261 werkdagen. Over een jaar gerekend is de maximale loondoorbetalingsverplichting dus: 70% x (maximum)dagloon x 261. De werkgever dient minimaal het minimumloon door te betalen.
Voor werknemers die vanaf 1 januari 2004 ziek zijn, geldt de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. De werkgever betaalt dan het loon twee jaar lang door. In het sociaal akkoord van 2004 hebben werkgevers en werknemers afgesproken In het tweede jaar geen aanvullingen op de uitbetaling van 70% van het loon af te spreken in de CAO’s. Wanneer iemand hierdoor onder het voor hem of haar geldend sociaal minimum belandt, is een toeslag volgens de Toeslagenwet mogelijk.

Verdere specificatie              
Voor een aantal gevallen heeft een werkgever geen loondoorbetalingsverplichting. Voor dergelijke gevallen heeft de werknemer recht op een uitkering krachtens de Ziektewet.
Het gaat onder andere om de volgende gevallen:

– Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, die nog geen 52 weken ziek zijn als de arbeidsovereenkomst eindigt;
– Personen die werkzaam zijn op basis van oproepovereenkomsten, nulurencontracten, flexibele arbeidsovereenkomsten en dergelijke, echter alleen voor zover er geen sprake is van een feitelijke arbeidsovereenkomst;
– uitzendkrachten;
– zieke werknemers bij faillissement van de werkgever;
– zieke werklozen;
– werkneemsters met zwangerschaps- en bevallingsverlof;
– arbeidsongeschikte werkneemsters als gevolg van zwangerschap of bevalling;
– herintredende gedeeltelijk arbeidsongeschikten of werknemers die vanuit een WAO-regeling in dienst zijn gekomen.

In de Wet Verbetering Poortwachter (ingang 1 april 2002) staan nadere regels rond ziekteverzuim. Als het verzuim langdurig dreigt te worden, geeft de arbodienst binnen zes weken na de ziekmelding een advies over mogelijkheden voor werkhervatting. Binnen acht weken moet u samen met de werkgever een plan van aanpak opstellen. In het plan van aanpak staan welke activiteiten gericht op werkhervatting uitgevoerd zullen worden. Gezamenlijk wordt ook afgesproken wie voor de uitvoering van het plan zorgt en wie het eerste aanspreekpunt is. Deze persoon wordt ook wel de ‘case-manager’ genoemd. Bij de eventuele aanvraag van een WAO-uitkering moet de zieke werknemer een re-integratieverslag indienen. In dat verslag moeten werkgever en werknemer verantwoording afleggen over wat zij hebben gedaan om terugkeer naar het werk te bespoedigen. Als na indiening van het re-integratieverslag blijkt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan re-integratie kan hij verplicht worden het loon een jaar langer door te betalen. Als de werknemer te weinig gedaan heeft om weer aan het werk te gaan, kan (een deel van) de WAO-uitkering worden geweigerd.

Doelgroep
Werkgevers.

Bijzonderheden              
In de CAO (of in de individuele arbeidsovereenkomst) is vaak geregeld dat een werknemer gedurende de eerste 52 weken van zijn arbeidsongeschiktheid een loonsuppletie van de werkgever ontvangt tot 100% van zijn loon.

Ziekengeldverzekering

Korte omschrijving    
Deze verzekering dekt het risico van arbeidsongeschiktheid uitsluitend voor zover deze een gevolg is van ziekte. De maximale uitkeringsperiode bedraagt één of twee jaar.

Verdere specificatie
Verzekerd is een bepaald bedrag per dag of per week gedurende de periode dat de verzekerde als gevolg van ziekte geen werkzaamheden kan verrichten. Gedurende de overeengekomen wachttijd (meestal één of twee weken) wordt geen uitkering verricht. Uitgesloten is arbeidsongeschiktheid door andere oorzaken dan ziekte, zoals door een ongeval of een gebrek. Daarnaast zijn er enkele specifieke uitsluitingen, zoals het niet onder doktersbehandeling stellen. Ook bij aanvang van de verzekering bestaande ziekten worden doorgaans uitgesloten.

Doelgroep
Zelfstandig ondernemers.

Premie
Uitgedrukt in een bedrag per € 1 of € 10 verzekerde rente per dag of per week. De premie is mede afhankelijk van leeftijd bij aanvang, gekozen eindleeftijd (meestal 65 jaar) en beroep. Een toeslag in verband met de gezondheid kan verschuldigd zijn.

Bijzonderheden
Na het ontstaan van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (die een ruimere dekking in oorzaak en tijd geeft) is deze verzekeringsvorm enigszins uit de belangstelling geraakt. Werd vroeger vooral in combinatie met de ongevallenverzekering (Rubriek C) gesloten. Door de relatieve lage premie en in combinatie met de privatisering van de sociale zekerheid (verschuiven arbeidsongeschiktheidsrisico naar de werkgever) is de belangstelling voor deze verzekering weer toegenomen. Bij het sluiten van de verzekering worden gezondheidswaarborgen gevraagd. Uitzonderingen daargelaten kan de verzekeraar de verzekering niet beëindigen.

Ziekteverzuimverzekering

Korte omschrijving
Een werkgever is wettelijk verplicht het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen tot bepaalde maxima.
Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wulbz en Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wil verzekeren zijn er in beginsel twee mogelijkheden:
– de conventionele verzekering;
– de stop loss verzekering.

Bij de conventionele verzekering neemt de verzekeraar de loondoorbetalingsverplichting op zich, waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval, per werknemer wordt overeengekomen.
Bij de stop loss verzekering draagt de werkgever de loondoorbetalingsverplichting. Als het totale bedrag dat de werkgever in een verzekeringsjaar aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren en wordt mede beïnvloed door het verzuimcijfer in de betreffende bedrijfstak.

Verdere specificatie              
De ziekengeldverzekering kan op maat worden samengesteld. Bijvoorbeeld:

–  100% doorbetaling van het loon, tot het maximum dagloon of tot het feitelijke loon;
–  70%, 80% of 90% doorbetaling van het loon;
–  Voor het eerste en tweede jaar loondoorbetaling;
–  Het tweede jaar loondoorbetaling.

Doelgroep
Werkgevers, met name in het MKB-segment.

Premie              
De premie is afhankelijk van de gekozen dekking, de verzuimcijfers, de gekozen wachttijd en de totale loonsom. De berekende premie geldt als een voorschotpremie. Aan het eind van het jaar wordt aan de hand van de definitieve loonsom en de verzuimcijfers van de afgelopen jaren de voorschotpremie voor het volgende jaar berekend en vindt er een verrekening plaats.

Bijzonderheden              
Een andere mogelijkheid voor een werkgever is om het risico in eigen beheer te nemen, hetgeen vooral bij grote ondernemingen gebeurt.


van der Zijpedreef 48
4715 EM Rucphen

Parklaan 137
4702 XC Roosendaal

Antwerpsestraatweg 4
4631 NL Hoogerheide

Bertiusstraat 1
4471 CJ Wolphaartsdijk