Vakantie

Reisverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt schade en kosten die het gevolg kunnen zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. Voor zover reeds bestaande verzekeringen daarvoor ook dekking bieden geldt de reisverzekering als aanvullend. De verzekering kent meestal vier rubrieken: bagage, geneeskundige kosten, onvoorziene kosten (zoals de kosten van gedwongen langer hotelverblijf, de begrafenis- of crematiekosten van een verzekerde in het buitenland of de kosten verbonden aan opsporings- en/of reddingsacties)en ongevallen.

Verdere specificatie              
De verzekerde kan meestal kiezen uit een aantal pakketten dekkingsrubrieken, zodat een optimale aansluiting met al bestaande verzekeringen kan worden gekregen. Daarnaast kan de verzekerde kiezen uit verschillende verzekerde bedragen per pakket (bijv. verzekerd bedrag bagage: € 2.000, € 3.000 of  € 5.000 en voor de rubriek geneeskundige kosten uit € 25.000, € 50.000 of kostprijs. De belangrijkste uitsluiting is eigen schuld/zorgeloosheid, waardoor diefstal van bagage mogelijk is (bijv. kostbaarheden achtergelaten in auto). Daarnaast biedt de verzekering geen dekking voor schade aan waardepapieren, postzegels en munten, (motor)rijtuigen en (lucht)vaartuigen, met uitzondering van opvouwbare en opblaasbare boten en zeilplanken.              

Doelgroep
Particuliere consumenten; per gezin of reisgezelschap (niet-gezinsleden) kan één polis worden afgesloten waarop alle verzekerden staan vermeld.

Premie              
De premie is afhankelijk van het gekozen pakket dekkingsrubrieken en de gekozen combinatie van verzekerde bedragen. Grofweg ligt de premie tussen € 1 en € 2,50 per verzekerde per dag. Als het onderwatersportrisico of het wintersportrisico meeverzekerd moet worden geldt een toeslag van € 0,50 tot € 1 per verzekerde per dag. Geld en cheques kunnen veelal tot een bedrag van € 500 voor alle verzekerden tezamen worden meeverzekerd tegen een toeslag van ongeveer € 0,50 per dag.

Bijzonderheden
Voor de rubriek bagage geldt meestal een eigen risico variërend van € 50 tot € 100. In geval van diefstal/vermissing moet een verklaring van aangifte bij de politie worden overgelegd.

Annuleringskostenverzekering

Korte omschrijving              
Deze verzekering dekt dat deel van de reissom, dat verschuldigd blijft als de reis- of huurovereenkomst wordt geannuleerd ten gevolge van een onvoorziene bijzondere omstandigheid, opgetreden tijdens de verzekeringsduur. Ook gedekt is een afbrekingsvergoeding als de reis- of huurovereenkomst voortijdig wordt afgebroken door een gedekte omstandigheid. Als verzekerden gelden vaak alle leden van het reisgezelschap.

Verdere specificatie
Als gedekte gebeurtenis geldt bijv. het plotseling overlijden van een lid van het reisgezelschap of een naast familielid daarvan. Ook het (ernstig) ziek worden van een verzekerde of van één van diens naaste familieleden is gedekt. De verzekeraar kan verlangen dat in dergelijke gevallen een overlijdensverklaring of een verklaring van de behandelend geneesheer wordt overgelegd. Ook gedekt is het plotseling werkloos worden, het kopen van een eigen huis of een van belang zijnde schade die verzekerde lijdt (bijv. een afgebrand woonhuis). De verzekeringsduur vangt direct aan na het afsluiten van de verzekering en eindigt bij terugkomst van verzekerde in zijn eigen woning.

Doelgroep
Particuliere consumenten; per gezin of reisgezelschap (niet-gezinsleden) kan één polis worden afgesloten.

Premie
Deze wordt berekend over de volledige reis- en/of huursom en ligt grofweg tussen de 3,5% en 4,5%.

Bijzonderheden   
De meeste verzekeringen kennen ook een vergoedingsregeling voor niet genoten vakantiedagen i.v.m. reisvertraging door vervoerstechnische redenen van boot, bus, trein of vliegtuig naar de vakantiebestemming. Een annuleringskostenverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een reisverzekering; mede daarom worden deze twee door consumenten wel met elkaar verward. Tussen beide verzekeringen bestaat echter geen overlap.

Pleziervaartuigverzekering       

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt schade aan het vaartuig zelf (casco), aan de inboedel aan boord van het vaartuig (meestal tot 15 of 20% van de op het casco verzekerd bedrag) en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt. De cascodekking omvat alle schade door verlies van of beschadiging aan het verzekerde vaartuig als gevolg van een van buiten aankomend onheil of eigen gebrek (tenzij uitdrukkelijk uitgesloten). Uitgesloten blijven catastrofe-achtige risico’s en grove schuld of opzet.

Verdere specificatie    
Veelal zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals hulp- en bergloon, sleeploon, de kosten van opruiming van het wrak en de kosten van een vervangend vakantieverblijf indien het vaartuig door een gedekt evenement niet meer gebruikt kan worden. Een aantal polissen kent daarnaast nog een ongevallendekking voor de opvarenden. Het is vaak ook mogelijk om een eventuele volgboot of een boottrailer op de polis mee te verzekeren.

Doelgroep
Particuliere consumenten.

Premie
De premie is afhankelijk van het type schip, de bouwaard, de maximale snelheid, de waarde van het schip, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied. De meeste verzekeraars hanteren de huidige nieuwwaarde als premiegrondslag. In bepaalde gevallen wordt een combinatie van de huidige nieuwwaarde en de dagwaarde als premiegrondslag gehanteerd. De premie voor een kajuitzeiljacht van hout met een nieuwwaarde van € 30.000 en een dagwaarde van € 20.000 ligt rond de € 150 voor de uitgebreide cascodekking en rond de € 110 voor de aansprakelijkheidsdekking.

Bijzonderheden              
Het standaarddekkingsgebied omvat meestal de Benelux met Duitsland en kan tegen een premietoeslag worden uitgebreid tot het Groot Vierkant (grofweg Europa beperkt) of het Super Groot Vierkant (grofweg Europa uitgebreid). Er geldt meestal een eigen risico voor cascoschade van rond de € 91. Een vrijwillig hoger eigen risico levert een korting op de premie op. Daarnaast kennen veel pleziervaartuigpolissen, net als bij de autoverzekering, een no-claimregeling.

Caravanverzekering   

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt schade aan een caravan, alsmede aan de daarbij behorende voortent/luifel en de inboedel door nagenoeg alle schadeoorzaken (behoudens door gebreken aan de caravan of de inboedel zelf). De caravan is gedurende een bepaalde periode na aanschaf tegen nieuwwaarde verzekerd, daarna – meestal na een periode van vaste afschrijving – tegen dagwaarde. De inboedel is tegen nieuwwaarde verzekerd. De verzekering geldt ook als de caravan aan een motorrijtuig is gekoppeld.

Verdere specificatie
De verzekering is bedoeld voor particulier en recreatief gebruikte caravans. Voor zakelijk gebruik, alsmede voor permanent gebruik gelden doorgaans afwijkende voorwaarden. Vaak zijn er aparte varianten op deze verzekering voor stacaravans, waarbij dan ook bijgebouwtjes en tuinaanleg kunnen worden meeverzekerd. Reisbagage wordt in het algemeen uitdrukkelijk van de dekking uitgesloten. Uitgesloten is schade door catastroferisico’s, geleidelijk werkende invloeden en achterstallig onderhoud. Bij cascoschade geldt doorgaans een eigen risico.

Doelgroep
Particulieren.

Premie
Uitgedrukt in een % van het verzekerd bedrag (meestal de nieuwwaarde) van de caravan en de inboedel.

Bijzonderheden
Diefstal van de gehele caravan is doorgaans alleen gedekt als aan speciale preventie-eisen is voldaan, zoals een disselslot en/of gedemonteerde wielen. Soms bestaat een aanvullende dekking voor de huur van een vervangende caravan gedurende de reparatieperiode bij een gedekte schade in de vakantieperiode. Veelal wordt een subsidiaire dekking voor het aansprakelijkheidsrisico gegeven, waarbij het WAM-risico (verkeersrisico) nadrukkelijk is uitgesloten.

Regenverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering keert een vooraf overeengekomen bedrag uit als op een bepaalde dag of in een bepaalde periode meer neerslag valt dan overeengekomen.

Verdere specificatie              
Deze verzekering beoogt een tegemoetkoming in de kosten van een nieuwe vakantie te geven als een vakantie door veel slecht weer niet het beoogde genot opleverde. Niet het aantal uren regen, maar de hoeveelheid regen in millimeters is bepalend. De resultaten gemeten door het dichtstbijzijnde weerstation gelden als bepalend. Bij bijzondere evenementen/grote verzekerde bedragen kan een aparte regenmeter ter plaatse worden geïnstalleerd. De werkelijk geleden schade blijft buiten beschouwing; de uitkering wordt gerelateerd aan de verzekerde som.

Doelgroep              
Particulieren, maar ook bedrijfsmatig (organisatoren van evenementen).

Premie              
Uitgedrukt in een % van het verzekerde bedrag per dag of per periode.             

Bijzonderheden            
Deze verzekeringsvorm wordt slechts door enkele gespecialiseerde verzekeraars aangeboden. Een variant daarop is de zonneschijnverzekering: dan is het gemeten aantal uren zon per dag of per periode bepalend.


van der Zijpedreef 48
4715 EM Rucphen

Parklaan 137
4702 XC Roosendaal

Antwerpsestraatweg 4
4631 NL Hoogerheide

Bertiusstraat 1
4471 CJ Wolphaartsdijk