Schade particulier

Aanbouwverzekering  

Korte omschrijving
De aanbouwverzekering biedt dekking tegen de materiële schade die als gevolg van de bouwwerkzaamheden ontstaat aan het al bestaande gedeelte van de woning en aan het deel van de woning waaraan aan- of verbouwd wordt. Bijvoorbeeld beschadiging, instorting, verzakking of scheuren. Bovendien kan de verzekering worden uitgebreid met dekking tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan omliggende gebouwen, percelen etc. en/of schade aan personen.

Verdere specificatie                
De verzekering is vooral bedoeld voor aan- of verbouw die onder eigen regie plaatsvindt of als meerdere aannemers, installateurs etc. bij de aan- of verbouw betrokken zijn. Wordt het werk door een enkele aannemer uitgevoerd, dan heeft deze aannemer voor het risico van schade vaak een zogeheten constructie-all-risks-verzekering gesloten. Dat is echter lang niet altijd het geval. Bovendien verdient het zelfs in dat geval toch aanbeveling als opdrachtgever een aanbouwverzekering te sluiten. Als er schade ontstaat, dan ontvangt de opdrachtgever de schadevergoeding en is er dus van verzekerd dat de schade kan worden hersteld. De verzekeringsdekking eindigt op het moment van oplevering van het werk. Het is mogelijk de dekking te verlengen gedurende de garantietermijn. Schade die binnen de garantietermijn ontstaat als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden is dan meeverzekerd.

Doelgroep
Particulieren die hun woning laten verbouwen en/of uitbreiden.

Premie
De premie is afhankelijk van de bouwsom en de aard van de uit te voeren werkzaamheden. Het is daarbij onder andere van belang of er moet worden geheid en/of bronbemaling moet plaatsvinden.

Bijzonderheden
De aanbouwverzekering is bedoeld voor schade die als gevolg van de bouwwerkzaamheden ontstaat. De verzekering vervangt dus niet de woonhuisverzekering en inboedelverzekering die dekking bieden tegen schade als gevolg van bepaalde evenementen, zoals brand en storm. De woonhuis- en inboedelverzekering dienen dus in stand te blijven gedurende de bouwwerkzaamheden. Wel is het noodzakelijk de verzekeringsmaatschappij(en) waar het woonhuis en de inboedel verzekerd zijn, op de hoogte te stellen van de voorgenomen werkzaamheden.

Glasverzekering

Korte omschrijving  
De glasverzekering dekt breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw in beginsel ongeacht de oorzaak. Het verzekerde glas moet bedoeld zijn om licht door te laten.

Verdere specificatie  
Uitgesloten zijn catastrofe-achtige risico’s (aardbeving, overstroming, oorlog e.d.) en schade ontstaan door of tijdens verbouwingswerkzaamheden, door verplaatsing of bewerking van het glas en door een gebrek van het glas zelf. Ook uitgesloten is breuk als gevolg van brand en/of ontploffing, inbraak of een poging daartoe. (Want brand, ontploffing en inbraakschade zijn ook al gedekt op een woonhuisverzekering.) Veelal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd. Glas van spiegels of aquaria is niet gedekt op een glasverzekering.

Doelgroep
Woningbezitters en huurders van huurwoningen. In huurcontracten staat veelal dat alle glasschades voor rekening van de huurder komen.

Premie
De premie voor woonhuizen is veelal afhankelijk van het aantal vertrekken (het vertrekkentarief). De zolder en badkamer tellen daarbij niet mee. Er kan ook worden uitgegaan van de oppervlakte per ruit (het oppervlakte-tarief). De wijze van plaatsing en de bestemming en ligging van het gebouw kunnen de hoogte van de premie ook beïnvloeden. Voor grotere oppervlakken (bijv. meer dan 6 m2), extra dik glas, bewerkt glas of speciaal glas (bijv. isolerende beglazing) gelden afwijkende tarieven.

Bijzonderheden
Voor particuliere woonhuisbezitters is het meeverzekeren van het risico van glasbreuk op de woonhuisverzekering bijna altijd voordeliger.

Inboedelverzekering

Korte omschrijving  
Een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekert tegen een groot aantal gevaren (brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme). Als reparatie niet mogelijk is wordt de nieuwwaarde vergoed. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen.

Verdere specificatie  
Deze verzekering wordt in de volksmond vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Doorgaans gelden er beperkingen voor inwoners van grote steden en voor kamerbewoners. Naast directe schade aan de inboedel zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals kosten voor het opruimen van de troep.

Doelgroep
Particuliere consumenten; in gezinssituaties volstaat één inboedelverzekering.

Premie
Voor kostbare inboedelbestanddelen (naast juwelen, schilderijen en verzamelingen kan dat ook om elektronica gaan) kan een toeslag gelden. De meeste verzekeraars hanteren regionale tarieven (grote steden het duurst). Preventieve maatregelen (vooral inbraakpreventie) kunnen weer korting opleveren.

Bijzonderheden
Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw)waarde van de inboedel. Is dat niet zo, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor risico’s die moeilijk te verzekeren zijn (bijv. op grond van eerder schadeverloop), kan men bij Rialto terecht.

Kostbaarhedenverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken. Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, waar dan ook ontstaan.

Verdere specificatie  
Uitgesloten zijn catastrofe-achtige risico’s (overstroming, oorlog e.d.) en slijtage door normaal gebruik, schade door gebreken in het voorwerp zelf, alsmede ernstige schuld of onzorgvuldigheid van de verzeker-ing-nemer (bijv. het zelf uitvoeren van reparaties). Bij nieuwe kostbaarheden wordt het verzekerd bedrag gebaseerd op de aankoopprijs. Oudere voorwerpen worden getaxeerd; het taxatiebedrag wordt dan als verzekerd bedrag genomen. Als het voorwerp kan worden gerepa-reerd, worden de herstelkosten vergoed. Is dit niet mogelijk (bijv. bij diefstal), dan geldt het getaxeerde bedrag, de dagwaarde of de nieuwwaarde als uitkeringsmaatstaf.

Doelgroep
Degenen, die waardevolle zaken bezitten (an-tiek en kunstvoorwerpen, sieraden, muziekinstrumenten, foto- en filmapparatuur, audio-/vi-deo-apparatuur, postzegel-, munt- of andere verzamelingen).

Premie
De premie wordt uitgedrukt in een % van het verzekerde bedrag en varieert ruwweg tussen 2 0/00 en 30 0/00, afhankelijk van het soort object, en soms van het dekkingsgebied (Nederland-, Europa- of werelddekking) en/of de beveiliging (bijv. bij antiek en kunstvoorwerpen).

Bijzonderheden  
Bij kostbaarheden die ook gebruiksvoorwerp zijn (zoals muziekinstrumenten en foto-/filmapparatuur) wordt schade als krassen, deuken en schrammen alleen dan vergoed als het verzekerde voorwerp daarnaast verdere schade heeft opgelopen. Bij gebruiks-voor-werp-en wordt, afhankelijk van de ouderdom, een afschrijvings-percentage in mindering gebracht. Eventueel kan een aanvullend bedrag worden uitgekeerd als het verzekerde voorwerp na herstel toch in waarde is gedaald. Bij verzekering van twee of meer bij elkaar horende voorwerpen (bijv. een paar oorbellen) kan, naast de uitkering voor het beschadigde of verloren geraakte voorwerp, een aanvullende uitkering worden verstrekt omdat het overblijvende voorwerp resp. de overblijvende voorwerpen ook in waarde is/zijn gedaald.

Woonhuisverzekering

Korte omschrijving  
Een verzekering die schade aan het woonhuis (bestemd voor particulier gebruik) dekt ontstaan door een met name genoemd gevaar. Een groot aantal gevaren is verzekerd (brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding, vandalisme). Verzekerd is op basis van herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Verdere specificatie
Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was of opstalverzekering. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Beperkt zakelijk gebruik (praktijk aan huis) is doorgaans geen probleem. Naast het woonhuis zelf zijn ook bijgebouwen, schuren, schuttingen e.d. verzekerd, alsmede (tegen minder gevaren) tuinaanleg. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

Doelgroep
Particuliere consumenten met een eigen huis of appartement. Bij flatgebouwen de vereniging van eigenaren.

Premie
Afhankelijk van ligging en bouwaard.

Bijzonderheden
Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het woonhuis. Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere situaties, zoals monumentenpanden, kunnen afwijkende premies/voorwaarden gelden. Vaak kan in deze verzekering een glasverzekering worden ingebouwd. Voor risico’s die moeilijk te verzekeren zijn (bijv. op grond van eerder schadeverloop), kan men bij een speciale verzekeraar (Rialto) terecht.

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Korte omschrijving    
Deze verzekering, meestal kortweg AVP genoemd, dekt het aansprakelijkheidsrisico van de particulier voor schade aan derden in nagenoeg alle privé-situaties. Ook voorzover deze voortvloeit uit het bezit van dieren of (andere) (on)roerende zaken. Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (e.d.) zaken, is beperkt gedekt. Ook pure opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.

Verdere specificatie                
Gekozen kan worden voor een dekking voor een alleenstaande of een gezin; in het laatste geval zijn alle gezinsleden verzekerd. Ook kinderen, die in verband met studie buitenshuis wonen, blijven verzekerd (ook na meerderjarigheid). De aansprakelijkheid voor letselschades die gezinsleden elkaar toebrengen is gedekt. Ook gedekt zijn de kosten in verband met niet-terechte aanspraken; de verzekeraar neemt het verweer daartegen geheel voor zijn rekening en daarmee zijn verzekerde ook alle rompslomp uit handen.

Doelgroep
De particulier, hetzij als alleenstaande, hetzij namens het hele gezin.

Premie                
De grootte van het gezin is niet van invloed op de premie, evenmin als het hebben van dieren (en het aantal daarvan). Een eigen risico levert een premiekorting op, maar niet iedere verzekeraar doet dat.

Bijzonderheden                
De polis werkt volgens het beginsel dat alles gedekt is, wat niet expliciet is uitgesloten. Dat betekent ook dat er sprake is van een werelddekking. Maar: ook (geleidelijke) milieuschades (olietank, asbest) zijn gedekt, voorzover de verzekerde daar aansprakelijk voor is.


van der Zijpedreef 48
4715 EM Rucphen

Parklaan 137
4702 XC Roosendaal

Antwerpsestraatweg 4
4631 NL Hoogerheide

Bertiusstraat 1
4471 CJ Wolphaartsdijk