Schade bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Korte omschrijving
De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is € 907.560 of hoger. Veelal geldt een maximum van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar.

Verdere specificatie                
De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein). Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieu aansprakelijkheidsverzekering worden gesloten (op z.g. MAS-voorwaarden).

Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Uitgesloten is ook schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

Doelgroep
Alle beroepsbeoefenaren/ondernemers en ondernemingen in Nederland.

Premie
De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een na verrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.

Bijzonderheden              
De meeste AVB’s dekken alle schade die tijdens de verzekeringsduur is ontstaan. Dus ook de schade die pas jaren later aan het licht treedt (denk aan beroepsziekten als asbestose, RSI en dergelijke). In 1996 is de AVB’96 geïntroduceerd, waarbij in principe alleen de tijdens de verzekeringsduur geclaimde schade is gedekt; dus ongeacht het moment waarop de schade is ontstaan. De AVB’96-voorwaarden zullen met grote waarschijnlijkheid op korte termijn voor alle AVB’s gaan gelden.

Inventarisverzekering   

Korte omschrijving    
Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico’s van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogsituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.

Verdere specificatie    
Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt. Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand.
Onder deze verzekering kan in het algemeen ook de handelsvoorraad verzekerd worden tegen dezelfde gevaren (maar dan tegen marktwaarde).

Doelgroep    
Bedrijven. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan met één verzekering volstaan worden.

Premie    
Is uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerd bedrag, grofweg variërend van € 0,40 tot € 0,60 per € 1000 verzekerd bedrag. De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn: de uitgebreidheid van de dekking, de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening, de bouwaard van het pand, de getroffen preventiemaatregelen.     Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

Bijzonderheden    
Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw- en/of markt)waarde van de inventaris/handelsgoederen. Is dat niet het geval, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats.     Vooral de grote en specifieke risico’s worden vaak in co-assurantie op één van de beide assurantiebeurzen ondergebracht.

Gebouwenverzekering  

Korte omschrijving  
Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. Dus ook: verhuurde woningen. De verzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Verzekerd is in het algemeen op herbouwwaarde.   Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Verdere specificatie    
Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd (naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was) of opstalverzekering. Naast het gebouw zelf zijn ook bijgebouwen, schuttingen en dergelijke meeverzekerd en vaak ook zaken als antennes en zonweringen. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

Doelgroep    
Eigenaren van bedrijfsgebouwen. Daaronder worden ook woningbouwverenigingen, provincies, gemeenten, kerkgenootschappen en dergelijke begrepen.

Premie
Afhankelijk van ligging, bouwaard en soort gebruik. De premie is uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerd bedrag, grofweg variërend van € 0,40 tot € 5 per € 1000 verzekerd bedrag.     Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

Bijzonderheden
Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief meeverzekerde bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden.     Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt dan gemiddeld/gemitigeerd.     Het verzekerd bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld (en geïndexeerd).

Bedrijfsschadeverzekering   

Korte omschrijving              
Een verzekering die dekking biedt tegen de financiële gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar. De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag (standaarddekking) tot standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening (standaard uitgebreide dekking).

Verdere specificatie   
Bedrijfsschade als gevolg van molest, vulkanische uitbarsting, aardbeving, overstroming en atoomkernreacties is uitgesloten. Het verzekerd bedrag bestaat uit de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

Doelgroep
Vrijwel ieder bedrijf.

Premie
De premie is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. De grondslag voor de premie wordt gevormd door het gemiddelde van de premie voor opstallen en inhoud. Er gelden toeslagen voor het meeverzekeren van het vliegtuigschaderisico, het toeleveringsrisico of het wegvallen van aardgasleveringsrisico. Grofweg ligt de premie tussen de 2‰ en 5‰.

Bijzonderheden
Doorgaans wordt de increase-/decreaseclausule opgenomen. Hierdoor wordt het verzekerd bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag te laag is, waarna een premiesuppletie volgt. Indien na schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%.

Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering. De exploitatiekostenverzekering, de debiteurenverzekering, de rutocommissieverzekering, de huurderving verzekering en de reconstructieverzekering zijn te beschouwen als variaties op de bedrijfsschadeverzekering

Milieuschadeverzekering       

Korte omschrijving  
De milieuschadeverzekering (MSV) dekt schade aan bodem en water als gevolg van bepaalde milieurisico’s. Het is een rubriekenpolis die diverse dekkingen op bestaande brand-, milieu-, CAR- en aansprakelijkheidspolissen vervangt. Met de MSV wordt de versnipperde dekking voor milieuschade onder één polis geschaard.

Verdere specificatie        
De MSV dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar, dat zich heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering, op de verzekerde locatie of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie. Rubriek 1 kent een basisdekking, met brand, blikseminslag en ontploffing als verzekerde gevaren. Wordt ook rubriek 2 verzekerd, dan geldt een uitgebreide gevarendekking. Ook storm, vorst, aanrijding, overspanning/inductie en dergelijke vallen dan onder de dekking. Rubriek 3 breidt de dekking uit naar in beginsel alle mogelijke gevaren die – van buitenaf – milieuschade kunnen veroorzaken.

De MSV kent twee groepen polissen.
– De eerste groep neemt de eigen bedrijfslocatie als uitgangspunt.
– De tweede groep polissen is speciaal toegesneden op bedrijven die hun werkzaamheden niet primair op de eigen locatie, maar bij derden uitoefenen (bijvoorbeeld loodgieters en aannemers).

Doelgroep
Bedrijven die op de eigen locatie of bij derden met milieugevaarlijke of – belastende stoffen werken.

Premie        
Een ruwe indicatie is dat bij doorsneerisico’s de premie van de basisrubriek tussen de € 70 en de € 370 ligt. Voor de uitgebreide dekking geldt een factor 1,5. Rubriek 3 is een maatwerkproduct, met een individueel te berekenen premie.

Bijzonderheden        
Naast saneringskosten zijn verzekerd expertisekosten, kosten om (verdere) schade te voorkomen of te beperken, en (preventieve) opruimingskosten.

Milieu aansprakelijkheidsverzekering

Korte omschrijving
De milieu aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor milieuschade, waaronder geleidelijk ontstane milieuschade, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. Deze verzekering is daarmee een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De aansprakelijkheid voor schade door het plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Er moet voor een gedekte milieuaantasting sprake zijn van het rechtstreeks vanaf de verzekerde locatie vrijkomen van een milieugevaarlijke stof. De milieuschade op de verzekerde locatie zelf is op de milieu aansprakelijkheidsverzekering niet gedekt.

Verdere specificatie
Oorzaak, ontstaan en melding van de milieuschade moeten binnen de verzekeringsduur vallen. De claim moet door de verzekeraar zijn ontvangen tijdens de verzekeringsduur. Er bestaat de mogelijkheid een termijn van één jaar bij te verzekeren. Binnen deze termijn heeft de verzekerde dekking voor door de verzekeraar ontvangen claims, die dan betrekking hebben op schades ontstaan tijdens de contractduur van de verzekering. Uitgesloten zijn milieuschade die het gevolg zijn van het bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen.

Doelgroep
Ondernemingen en organisaties die in de bedrijfsuitoefening met milieugevaarlijke of -belastende stoffen te maken hebben. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook scholen, horecaondernemingen, apothekers enzovoort.

Premie  
De acceptatie- en premieberekeningsprocedures zijn geënt op de sector waarbinnen de kandidaat-verzekeringnemer zijn bedrijf uitoefent (agrarische sector; MKB; industriële sector; of gemeente/semioverheid).

Bijzonderheden
Het risico van milieuschade is voor verzekeraars moeilijk te beoordelen en kan gepaard gaan met zeer hoge schadeclaims.   De milieu-aansprakelijkheidsverzekering kan door de verzekeraar worden ondergebracht bij het Milieu-aansprakelijkheidsverzekering-samenwerkingsverband (MAS-pool).   Het ligt in de bedoeling dat de milieu aansprakelijkheidsverzekering wordt vervangen door de milieuschadeverzekering, die ook milieuschade op de eigen locatie dekt.

Computerverzekering

Korte omschrijving
De computerverzekering dekt risico’s die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, variërend van dekking voor materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers. De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur (inclusief andere elektronische (rand)apparatuur en programmatuur) in bedrijf is of bedrijfsklaar staat opgesteld, maar ook tijdens demontage/montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing. Schade aan externe informatiedragers (diskettes, tapestreamers en dergelijke) moet veelal apart worden meeverzekerd of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag. Uitgesloten is schade door brand, ontploffing, catastrofe-achtige gebeurtenissen (zoals oorlog en dergelijke), slijtage en schade door normaal gebruik.

Verdere specificatie
De ruime basisdekking van de computerverzekering kan worden uitgebreid met aanvullende dekkingen voor bedrijfsschade (financiële schade als gevolg van de materiële schade aan de computers), extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur, of het repareren van schade aan bestanden (dekking voor reconstructiekosten; tot een bepaald maximum).
De schadeafwikkeling geschiedt op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de dagwaarde.

Doelgroep              
Alle ondernemingen die voor hun productie en omzet afhankelijk zijn van hun computerapparatuur, of dure computerapparatuur bezitten.

Premie              
De premie wordt meestal na inspectie en beoordeling van het onderhoudscontract vastgesteld, en bedraagt een bepaald bedrag per € 1.000,– verzekerde waarde. Er geldt veelal een minimumpremie.
De premie wordt berekend over de nieuwwaarde van de apparatuur.

Bijzonderheden
Er is een groeiend aantal computerverzekeraars dat ook dekking biedt voor de brandrisico’s die van oudsher op de brandverzekering zijn gedekt. Met deze mogelijke dekkingsoverlapping moet bij het vaststellen van het verzekerd bedrag op zowel de computer- als de brandverzekering rekening worden gehouden.

Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Korte omschrijving              
De machinebreukbedrijfsschadeverzekering dekt de gevolgschade (productievermindering of omzetverlies) die uit de materiële beschadiging van de machine voortvloeit; dus schade doordat het bedrijf zijn activiteiten niet normaal kan uitoefenen.

Verdere specificatie              
De te verzekeren schade bestaat uit twee bestanddelen: de vaste kosten, die bij (gedeeltelijke) stopzetting van de productie nagenoeg onverminderd doorgaan (bijvoorbeeld huur, belastingen en afschrijvingen), en de nettowinst die het bedrijf zonder de opgetreden schade zou hebben kunnen behalen.

Bij de keuze van de uitkeringstermijn (de tijd waarbinnen bedrijfsschade kan worden geclaimd) moet worden gekeken naar de verwachte reparatieduur van de beschadigde machine of de leveringsduur van een nieuwe machine.
Eventuele extra gemaakte kosten om de bedrijfsschade zo laag mogelijk te houden of zelfs op te heffen, worden eveneens door de verzekeraar vergoed.

Doelgroep              
Alle ondernemingen die voor hun productie en omzet afhankelijk zijn van hun technische installaties.

Premie              
De premie wordt berekend over het verzekerd bedrag en is afhankelijk van het soort machine, de ouderdom, de gekozen uitkeringstermijn. De polis kent meestal een wachttijd die ook van invloed op de premie. Deze wachttijd is een in de polis vastgelegde termijn die moet zijn verstreken voordat de schadevergoeding ingaat.

Bijzonderheden              
Op de machinebreukbedrijfsschadeverzekering kan ook bedrijfsschade worden verzekerd, die ontstaat als gevolg van een onderbreking van de stroomlevering door het stroom leverende bedrijf. Er is in dat geval geen materiële schade bij de verzekerde onderneming vereist, maar wel bij het stroom leverende bedrijf.

Reconstructieverzekering

Korte omschrijving            
Deze verzekering vergoedt de daadwerkelijk gemaakte kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk is. Die informatie kan bestaan uit een boekhouding, brieven, contracten, archiefstukken, kaartsystemen, tekeningen, grafische voorstellingen, films, platen schijven en andere informatiedragers, monsters, mallen, modellen enz.

Verdere specificatie            
Bij het reconstrueren van informatie worden twee groepen van kosten onderscheiden. Enerzijds zijn dit de kosten die worden gemaakt om de gegevens te verkrijgen (reconstructiekosten): de huur van tijdelijke huisvesting voor personen die zich met de reconstructie bezighouden, het salaris van tijdelijke werkkrachten die zich met de reconstructie bezighouden, de huur van bedrijfsuitrusting alsmede extra porto-, telefoon-, telex- en telefaxkosten. Anderzijds zijn er de kosten van de daadwerkelijke vervanging van de verloren gegane informatie, zijnde materiaal- en aanmaakkosten (reproductiekosten). Deze reproductiekosten vallen niet onder de dekking van een reconstructieverzekering, maar dienen onder de materiële brandverzekering geclaimd te worden. Net als bij de bedrijfsschadeverzekering wordt bij een reconstructieverzekering ook een uitkeringstermijn gehanteerd. De verzekerde som is meestal een premier-risquebedrag omdat praktisch nooit vooraf te bepalen is hoeveel de reconstructiekosten zullen gaan bedragen.

Doelgroep              
Ieder bedrijf dat in belangrijke mate afhankelijk is van opgeslagen informatie, in welke vorm dan ook. Hierbij valt in het bijzonder te denken aan bedrijven binnen de financiële dienstverlening, technische bedrijven en ontwerp- en architectenbureaus.

Premie              
De premie is afhankelijk van het soort bedrijf, de verzekerde som en de gekozen uitkeringstermijn. De premie is een promillage omgeslagen over de verzekerde som.

Bijzonderheden            
Omdat het niet altijd mogelijk is om exact aan te geven waar de reconstructie ophoudt en de reproductie begint, worden op een reconstructieverzekering soms eveneens de reproductiekosten meeverzekerd. In dat geval spreekt men van een reproductie-/reconstructieverzekering.

Compagnonsverzekering               

Verzeker de continuïteit van uw bedrijf

Veel ondernemingen zijn voor de continuïteit en winstgevendheid sterk afhankelijk van één of meerdere sleutelfiguren. Het overlijden van zo’n sleutelfiguur of compagnon, kan het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. Speciaal voor MKB-ers biedt Avéro Achmea daarom de Compagnonsverzekering. Vennoten sluiten de Compagnonsverzekering op elkaars leven. Bij overlijden van één van de vennoten keert de verzekering een bedrag ineens uit aan de ander. Omdat de één premie betaalt op het leven van de ander is daarover geen successierecht verschuldigd.

Voordelen:
• De toekomst van uw bedrijf is gegarandeerd
• Onafhankelijk van derden
• Geen successierechten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering              

Korte omschrijving
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Voor dit laatste – zeer wezenlijke – risico blijft het noodzakelijk een AVB te sluiten.

Verdere specificatie  
Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidspolissen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een bepaald minimaal verzekerd bedrag.   De beroepsaansprakelijkheidspolis biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaar die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Hij handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep.

Doelgroep  
Vrije beroepsbeoefenaren (met name advocaten, artsen/specialisten, accountants en belastingconsulenten, notarissen, architecten, assurantietussenpersonen en makelaars o.g.)

Premie
De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van het bedrijf/de omzet. Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies.

Bijzonderheden  
Voor enkele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen gelden speciale samenwerkingsverbanden, zoals de BAVAM-pool (BAVAM staat voor Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering Voor Assurantietussenpersonen en Makelaars o.g.). Dit gebeurt enerzijds om de knowhow te bundelen en anderzijds om onafhankelijk te blijven van de vaste relatie tussen een verzekeraar en de met hem samenwerkende tussenpersoon/makelaar.

Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid

Korte omschrijving
De bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde voor vermogensschade geleden door de rechtspersoon zelf en/of door derden, als gevolg van verwijtbaar fout bestuur gedurende zijn zittingsperiode. Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen. Aansprakelijkheid voor schade aan zaken en/of personen, is verzekerd krachtens een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Verdere specificatie
De laatste jaren is door nieuwe wetgeving de mogelijkheid om bestuurders en commissarissen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële gevolgen van fout bestuur verruimd. Zo traden in 1987 de Wet bestuurdersaansprakelijkheid en de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement in werking. Deze, en andere specifieke regels omtrent aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen vinden we voornamelijk in boek 2 BW. Daarnaast kan de persoonlijke aansprakelijkheid voortvloeien uit het gemene recht, zoals artikel 162 van boek 6 BW. De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in hun specifieke hoedanigheid van bestuurder en/of commissaris. Het gaat daarbij in beginsel om natuurlijke personen. De polis biedt gewoonlijk werelddekking, echter met uitzondering van aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en/of Australië. Niet alle fouten zijn verzekerd. Een aantal belangrijke dekkingsbeperkingen is:

fouten die zijn gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering; 
milieuverontreiniging; 
ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerde(n) en/of derden; 
schade als gevolg van het niet tot stand brengen en/of in stand houden van een adequaat pakket verzekeringen ten behoeve van de rechtspersoon; 
aansprakelijkheid die uitsluitend is gebaseerd op boete-, garantie-, vrijwarings- of ander beding van gelijke strekking; 
rechtsvorderingen van een verzekerde op de rechtspersoon. 


Doelgroep

Bestuurders en commissarissen van rechtspersonen. Daartoe worden ook gerekend degenen die het beleid van de rechtspersoon bepalen, voor zover zij in dienst zijn van de rechtspersoon. Anderen, zoals tweedegraadsbestuurders, kunnen zo nodig uitdrukkelijk worden meeverzekerd.

Premie
De premie is sterk afhankelijk van het aantal verzekerden, omvang, doelstellingen en complexiteit van de rechtspersoon. Voor het vaststellen van de premie is onder meer noodzakelijk dat jaarverslagen van de afgelopen drie jaar worden overgelegd.

Bijzonderheden
Hoewel de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en/of commissarissen is verzekerd, wordt de verzekering gesloten en betaald door de rechtspersoon. Het voltallige college van bestuurders dient te worden verzekerd. Bestuurders kunnen zich niet individueel verzekeren.

CAR-verzekering

Korte omschrijving
De construction-all-risks-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico’s (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke). De polis kent een aantal rubrieken: voor het werk zelf, het hulpmaterieel, reeds bestaande eigendommen van de opdrachtgever, transport en aansprakelijkheid. Nagenoeg alle risico’s, met uitzondering van catastrofe-achtige gebeurtenissen als oorlog en atoomkernreacties, zijn gedekt.

Verdere specificatie
De verzekering geeft een totaaldekking, waarbij alle bij de bouw betrokken partijen onder één polis verzekerd zijn (opdrachtgever, aannemers, onderaannemers, architecten, installateurs, leveranciers enzovoort). Per rubriek geldt een verzekerd bedrag, waarbij het bedrag voor het werk zelf wordt vastgesteld op basis van de aanneemsom, doorgaans met nacalculatie.   Uitgesloten zijn de risico’s van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden (eventueel daardoor ontstane verdere schade is wel gedekt), vertragingsschade en boetes (bijvoorbeeld voor te late oplevering).

Doelgroep  
Opdrachtgevers en aannemers. Vaak wordt de verzekering door de aannemer gesloten; voor aannemers en bouwbedrijven bestaan doorlopende CAR-verzekeringen, waarbij alle binnen de contractomschrijving vallende risico’s automatisch zijn verzekerd.

Premie  
De premie wordt per verzekering apart vastgesteld. Deze is afhankelijk van het te bouwen (of te renoveren) project, de bouwtermijn en de te verzekeren rubrieken. Risicobeoordeling vindt vaak plaats op basis van tekeningen, bestek en eventueel inspectie.   Er geldt altijd een eigen risico.

Bijzonderheden  
De verzekering eindigt in beginsel bij oplevering. Het is mogelijk om een onderhoudstermijn mee te verzekeren. In dat geval is er ook dekking voor schade die pas na de onderhoudstermijn blijkt (maar tijdens de duur van de verzekering is veroorzaakt) en voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden in het kader van de onderhoudsverplichting.

Landbouwmaterieelverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering geeft dekking tegen schade veroorzaakt aan of door landbouwmaterieel. De verzekering valt te splitsen in een aansprakelijkheidsdekking en een cascodekking. Deze verzekeringsvorm vertoont op veel punten gelijkenissen met de motorrijtuigenverzekering. De aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de eisen die de WAM stelt. Onder de cascodekking zijn dezelfde gevaren gedekt als onder een autopolis (nagenoeg alle van buitenkomende onheilen). Een beperkte cascodekking, zoals brand of brand/diefstal is mogelijk.

Verdere specificatie
Over het algemeen onderscheidt men landbouwmaterieel dat wordt ingezet voor het eigen bedrijf en landbouwmaterieel dat wordt ingezet bij bedrijven van derden (loonwerk). Een van de redenen dat landbouwmaterieel op motorrijtuigencondities wordt verzekerd en niet op werkmaterieelcondities, ligt in het feit dat dergelijk materieel regelmatig op de openbare weg komt en dus WAM-plichtig is; terwijl bij werkmaterieel veel meer het werkrisico speelt en juist het rijrisico van ondergeschikt belang is.   Uitgesloten blijft schade door catastrofe-achtige gebeurtenissen, zoals oorlogssituaties.

Doelgroep
Agrarische bedrijven (eigen bedrijf en loonwerkers).

Premie
De cascopremie is afhankelijk van de huidige nieuwwaarde van het object of van de dagwaarde (bij branddekking of brand/diefstaldekking). Het premiepromillage ligt voor het eigen bedrijf lager dan voor loonbedrijven. De aansprakelijkheidspremie is meestal een vast bedrag, afhankelijk van de hoogte van de huidige nieuwprijs. Hierbij valt te denken aan een premie van enkele honderden guldens per jaar. Voor de volledige cascodekking ligt de premie tussen de 1% en 2% van de huidige nieuwprijs.

Bijzonderheden  
Een enkele keer wordt in de premiestelling nog onderscheid gemaakt tussen tractoren en werktuigen. Ook kan het voorkomen dat een cascodekking inclusief eigen gebrek schade tot de verzekeringsmogelijkheden behoort.

Luchtvaartverzekering

Korte omschrijving
De luchtvaartverzekering dekt schade die met of aan het luchtvaartuig wordt toegebracht. Onderscheid wordt gemaakt tussen de cascodekking voor schade aan of verlies van het luchtvaartuig zelf en de aansprakelijkheidsdekking voor schade toegebracht aan inzittenden of andere derden.

Verdere specificatie
Voor de cascodekking geldt altijd een eigen risico. De hoogte is afhankelijk van het soort vliegtuig: voor kleine privévliegtuigen vanaf € 454 tot US $ 1.000.000 voor de grootste passagiersvliegtuigen. Voor het aansprakelijkheidsrisico zijn verschillende internationale verdragen van kracht.

De belangrijkste zijn:
–  de Conventie van Warschau, die de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan vracht en letsel of dood van passagiers regelt;
–  de Conventie van Rome, die de aansprakelijkheid regelt voor schade aan goederen en personen op het aardoppervlak.

Doelgroep  
Luchtvaartondernemingen en andere eigenaren van luchtvaartuigen, zoals passagiers- en vrachtvliegtuigen, foto-, reclame-, sport-, besproeiings-, zweefvliegtuigen, ULV’s (ultra lichte vliegtuigen) en ballons.

Premie
Afhankelijk van soort en type luchtvaartuig, bouwjaar, nieuwwaarde en dagwaarde, doel waarvoor en gebied waar het gebruikt wordt.

Bijzonderheden  
De kans op cumulatie van risico’s is groot, omdat de grootste risico’s (opstijgen en landen) zich voordoen op een relatief klein verzamelpunt van vliegtuigen. Bovendien leiden relatief kleine schades vaak tot hoge reparatiekosten. Internationale herverzekering is gebruikelijk.

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Of een vervoerder aansprakelijk is, is afhankelijk van nationale wetgeving en van internationaal verdragen. In die nationale wetgeving en internationale verdragen komt naar voren wanneer de vervoerder altijd aansprakelijk is en voor welke schade-oorzaken hij zich juist mag vrij tekenen. Daarnaast gelden volgens deze regels doorgaans limieten voor die aansprakelijkheid.

Verdere specificatie  
Gezien het internationale karakter van transportverzekeringen worden de limieten van de aansprakelijkheidsbeperking uitgedrukt in Special Drawing Rights (SDR). De beperking van de aansprakelijkheid wordt vastgesteld middels een aantal SDR per kg of een aantal SDR per collo van hetgeen beschadigd is of verloren is gegaan. Schade aan of verlies van de vervoerde zaken veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vervoerder is van de verzekering uitgesloten. Indien hiervan sprake is, is de aansprakelijkheid van de vervoerder niet beperkt.

Doelgroep
Transportondernemingen die zelf het transport uitvoeren (eigenlijke vervoerder) of dit transport aan andere transporteurs overlaten (papieren vervoerder).

Premie  
De premie is afhankelijk van het soort vervoer (over de weg, over zee of over binnenwater, per spoor of via de lucht) en het hiermee samenhangende rechtsregime. Bij het vervoer over de weg hanteert men een vast bedrag per ton laadvermogen, terwijl bij andere vervoersoorten de premie wordt berekend over de vrachtpenningen.

Bijzonderheden  
Bij de aansprakelijkheid van de vervoerder spelen de vrachtbrief en het cognossement een belangrijke rol. De wijze waarop met deze documenten wordt omgegaan door de afzender, de vervoerder en de ontvanger van de vervoerde zaken is van grote invloed op de schaderegeling. In de vervoerdersaansprakelijkheidspolis wordt veelal clausule G23 opgenomen. In deze clausule is een minimum eigen risico en een maximale uitkering vastgelegd indien de gehele lading wordt gestolen, terwijl de vervoerder onzorgvuldig is geweest of zijn vervoermiddel onvoldoende beveiligd was.

Werkmateriaalverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt schade aan of met landmaterieel veroorzaakt. Veel verzekeraars maken gebruik van de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmaterieel 1991.
Deze kent een rubriekenindeling:

de rubriek aansprakelijkheid standaard (voldoet niet aan de eisen van de WAM en dekt geen letselschade),
de rubriek aansprakelijkheid uitgebreid (voldoet aan de WAM-eisen),
de rubriek casco standaard (dekking tegen van buitenkomende onheilen, exclusief eigen gebrek),
de rubriek casco uitgebreid (inclusief eigen gebrek schade)
en de rubriek schade aan andere zaken van verzekerde (subsidiaire dekking).

Verdere specificatie
Deze verzekering noemt men ook wel landmaterieelverzekering. Bij werkmaterieel kunt u denken aan graafmachines, laadschoppen, vorkheftrucks, laad- en loskranen, mobiele kranen, hoogwerkers en aannemersmateriaal. Uitgesloten is schade veroorzaakt door catastrofe-achtige gebeurtenissen, zoals overstroming, oorlog en atoomkernreacties en schade ontstaan terwijl het verzekerd object voor andere doeleinden werd gebruikt overeengekomen.   Uitgesloten onder de aansprakelijkheidsdekking is aansprakelijkheid voor schade aan de last/lading. Onder de cascodekking is uitgesloten schade door slijtage, onvoldoende onderhoud of zorg van verzekerde, grove schuld en schade uitsluitend aan de luchtbanden.

Doelgroep  
Eigenaren van werkmaterieel (waaronder grondverzetbedrijven, wegenbouwers en aannemers).

Premie  
De premie is een promillage van de huidige nieuwprijs van het object (zowel voor aansprakelijkheid als voor casco). Het promillage is afhankelijk van het soort object en het gebruik. Voor de cascodekking van objecten met een hoge nieuwprijs geldt veelal een eigen risico, evenals voor het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

Bijzonderheden  
Niet iedere verzekeraar wil het heirisico meeverzekeren en als dit al gebeurt, zijn het eigen risico en de premie behoorlijk hoog.   Ook het diefstalrisico van klein aannemersmateriaal (waar onder minigravers) kan niet zonder meer verzekerd worden. In dergelijke gevallen wordt meestal verlangd dat een aantal preventieve maatregelen wordt genomen.

Zee cascoverzekering

Korte omschrijving
De zee cascoverzekering dekt schade aan of door een zeeschip. Het verzekeren van zee casco’s is in belangrijke mate een Engelse aangelegenheid. Het afsluiten van zee cascoverzekeringen in Nederland vindt uitsluitend plaats op de assurantiebeurs. Het gaat daarbij in hoofdzaak om een klein deel van de vissersvloot. Alle andere zee cascoverzekeringen worden ondergebracht op de Engelse verzekeringsmarkt. In het algemeen is daardoor Engels recht van toepassing. Dat geldt zelfs voor de polis die op de Nederlandse verzekeringsmarkt wordt gebruikt: de Institute Standard Dutch Hull Form (ISDHF). De verzekeringsvoorwaarden die veelvuldig gebruikt worden, zijn de Institute Time Clauses Hulls (ITCH).

Verdere specificatie
De dekking volgens de ITCH is te splitsen in een cascodekking en een aansprakelijkheidsdekking. Onder de cascodekking is schade aan of verlies van het casco tegen van buitenkomende onheilen gedekt. Onder de aansprakelijkheidsdekking wordt uitsluitend directe aanvaringsschade (aanraking van schepen met elkaar) voor 75% vergoed; terwijl de schadevergoeding is gemaximeerd tot 75% van de verzekerde som op casco. Bij de aansprakelijkheidsdekking volgens de ISDHF is de regeling afwijkend. Naast directe aanvaringsschade is oneigenlijke aanvaringsschade (aanraking van schepen met andere objecten, geen schepen zijnde) volledig onder de polis gedekt tot maximaal de verzekerde som op het casco. Andere aansprakelijkheden kan een eigenaar van een zeeschip verzekeren onder een P&I-verzekering.

Doelgroep  
Eigenaren van zeeschepen (rederijen) en anderen, die een zeeschip exploiteren.

Premie  
De premie is afhankelijk van veel factoren en de berekening daarvan is een specialistische klus. Kenmerkend hierbij is dat bijna niets standaard is. Gezien de enorme verzekerde bedragen van zeecasco’s zijn de eigen risico’s ook aanzienlijk.

Bijzonderheden  
In geval van aansprakelijkheid voor aanvaringsschade is er de mogelijkheid voor de eigenaar, gebruiker en nog een aantal andere personen, die op de een of andere manier bij de zee onderneming betrokken zijn, om die aansprakelijkheid te beperken (op grond van internationale verdragen).

Binnenvaartcascoverzekering

Korte omschrijving              
De verzekering geschiedt op de condities van de Nederlandse Beurs-Cascopolis voor de Binnenvaart 1991. Deze verzekering biedt dekking voor schade aan of verlies van het vaartuig, veroorzaakt door een van buiten aankomend onheil. Daarnaast is de aansprakelijkheid voor schade door aanvaring ook onder de polis gedekt. Het begrip aanvaring dient in dit verband ruim te worden uitgelegd. Zo is niet alleen schade door directe aanvaring onder de polis gedekt, maar valt hier ook onder de schade die is veroorzaakt door de wijze van varen (navigeren) zonder dat er sprake is van een direct contact.

Verdere specificatie                
In ieder geval dient in de polis een vaartclausule (B1 t/m B6 of B25) te worden opgenomen om het dekkingsgebied af te bakenen. De dekking onder de polis kan nog uitgebreid of juist beperkt worden door opname van een aantal facultatieve clausules. Diefstal van het gehele schip of van onderdelen van het schip is nagenoeg altijd uitgesloten. Ook schade door molest is standaard uitgesloten. Door aanhechting van clausule B17 kan de polis gebruikt worden om werkvaartuigen (zoals baggervaartuigen) te verzekeren.

Doelgroep                
De eigenaar van een binnenvaartschip (particulier of rederij)of werkvaartuig (natte aannemers).

Premie                
De premie is afhankelijk van de waarde van het schip, het bouwjaar, de bouwaard, het vaargebied en de gewenste dekking. Te denken valt aan een gemiddelde premie van enkele procenten omgeslagen over de verzekerde som.

Bijzonderheden                
Naast de eerdergenoemde dekking is ook een aantal kosten onder de polis te verhalen. Zo zijn bereddingskosten, hulploon, sleeploon naar de werf en averij-grosse ook onder de polis gedekt. In geval van aanvaring kan de verzekerde zijn aansprakelijkheid meestal beperken Deze aansprakelijkheidsbeperking is geregeld in het CLNI-verdrag. Tot welk bedrag de eigenaar of gebruiker van een binnenvaartschip zijn aansprakelijkheid kan beperken is afhankelijk van veel factoren.

Garageverzekering

Korte omschrijving                      
De garageverzekering is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigverzekering.
De garageverzekering dekt schade toegebracht met motorrijtuigen (van het bedrijf of van klanten), schade áán motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. Het opnieuw uitvoeren van deze werkzaamheden is uitgesloten.

Verdere specificatie              
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de eigenaar/exploitant van het garagebedrijf, diens ondergeschikten en meewerkende familieleden/huisgenoten, en de eventuele bestuurders, commissarissen, personeelsvereniging en dergelijke van de onderneming. Uitgesloten is schade door opzet van de verzekeringnemer, oorlog, natuur- en kernrampen.

Doelgroep                                                          
Eigenaren of exploitanten van garagebedrijven of motor- en bromfiets(reparatie)bedrijven. Ook eigenaren/exploitanten van aanverwante bedrijven (benzine- en servicestations, autohandelaren en carrosseriebedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven) kunnen een garagepolis afsluiten.

Premie              
De premie is afhankelijk van het betaalde jaarloon in het kader van de sociale verzekeringswetten. Daarnaast spelen de grootte en reputatie van het bedrijf, de aanwezige vakdiploma’s en het aantal en gebruik van de aanwezige motorrijtuigen een rol. No-claimkortingen komen voor. Een eigen risico per gebeurtenis, bijvoorbeeld € 250 is gebruikelijk. De betaalde premie is een voorschotpremie. Aan het eind van een verzekeringsjaar wordt er na verrekend.

Bijzonderheden              
Schade aan een nieuw, verkocht, maar nog niet geleverd motorrijtuig kan worden meeverzekerd. Zo ook schade aan de eigen auto’s van het bedrijf en de auto’s die het bedrijf in consignatie heeft (voor de verkoop). Het brandrisico is uitgesloten. Beperkingen kunnen gelden ten aanzien van de leeftijd en waarde van de verzekerde motorrijtuigen. Soms bieden verzekeraars een (beperkte) cascodekking voor de motorrijtuigen van klanten.

Kentekenverzekering               

Korte omschrijving              
De kentekenverzekering is aan een kenteken voor een motorrijtuig gekoppeld. Het kenteken kan aan een willekeurig motorrijtuig worden gehangen, dat daardoor automatisch verzekerd is tijdens proefritten ten behoeve van de verkoop, de in- of uitvoer of de aflevering. Zowel het wettelijk aansprakelijkheidsrisico als het cascorisico kan worden verzekerd. De dekking is van kracht voor willekeurige motorrijtuigen van de in de polis aangegeven categorie, mits deelnemend aan het verkeer en rijdend onder het in de polis genoemde kenteken, en mits de bestuurder in het bezit is van de bij het kenteken behorende papieren. De bestuurder moet ook voldoen aan eventuele aanvullende eisen die in de polis zijn gesteld.

Verdere specificatie                
In de handel komen, naast het gebruikelijke gele kenteken, nog andere kentekens voor, waarvan het handelaarskenteken het belangrijkste is. Houders van handelaarskentekens kunnen motorrijtuigen van een bepaalde categorie verzekeren door deze tijdens deelneming aan het verkeer uit te rusten met een dergelijk kenteken. Dat kunnen de eigen motorrijtuigen van het bedrijf zijn, maar ook motorrijtuigen van derden. Voorwaarde is wel dat het motorrijtuig alleen voor de in de polis omschreven doelen wordt gebruikt.                 De polis biedt voor het aansprakelijkheidsrisico dekking tot een bepaald maximum per gebeurtenis en voldoet aan de eisen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Voor het cascorisico wordt een maximum verzekerd cascobedrag opgenomen.

Doelgroep                
Garagehouders, autohandelaren en carrosseriebedrijven.

Premie                
De door verzekeraars gehanteerde tarieven geven in het algemeen richtlijnpremies aan, uitgaande van een fictief gewicht voor de WA-dekking, terwijl bij de cascodekking de premie afhankelijk is van het door de klant gekozen verzekerde bedrag en het feit of de verzekering al dan niet met een verhoogd eigen risico wordt gesloten.

Bijzonderheden              
Voor bedrijven die een garageverzekering hebben gesloten, kan de kentekenverzekering een waardevolle aanvulling betekenen. Bij een garageverzekering op zeer uitgebreide voorwaarden is een kentekenverzekering meestal niet nodig.

Computerverzekering

Korte omschrijving      
De computerverzekering dekt risico’s die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, variërend van dekking voor materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers. De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur (inclusief andere elektronische (rand)apparatuur en programmatuur) in bedrijf is of bedrijfsklaar staat opgesteld, maar ook tijdens demontage/montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing. Schade aan externe informatiedragers (diskettes, tapestreamers en dergelijke) moet veelal apart worden meeverzekerd of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag. Uitgesloten is schade door brand, ontploffing, catastrofe-achtige gebeurtenissen (zoals oorlog en dergelijke), slijtage en schade door normaal gebruik.

Verdere specificatie      
De ruime basisdekking van de computerverzekering kan worden uitgebreid met aanvullende dekkingen voor bedrijfsschade (financiële schade als gevolg van de materiële schade aan de computers), extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur, of het repareren van schade aan bestanden (dekking voor reconstructiekosten; tot een bepaald maximum).
De schadeafwikkeling geschiedt op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de dagwaarde.

Doelgroep              
Alle ondernemingen die voor hun productie en omzet afhankelijk zijn van hun computerapparatuur, of dure computerapparatuur bezitten.

Premie              
De premie wordt meestal na inspectie en beoordeling van het onderhoudscontract vastgesteld, en bedraagt een bepaald bedrag per € 1000 verzekerde waarde. Er geldt veelal een minimumpremie.
De premie wordt berekend over de nieuwwaarde van de apparatuur.

Bijzonderheden              
Er is een groeiend aantal computerverzekeraars dat ook dekking biedt voor de brandrisico’s die van oudsher op de brandverzekering zijn gedekt. Met deze mogelijke dekkingsoverlapping moet bij het vaststellen van het verzekerd bedrag op zowel de computer- als de brandverzekering rekening worden gehouden.               Computers worden ook onder de naam elektronicaverzekering verzekerd.

Machinebreukverzekering

Korte omschrijving
De machinebreukverzekering dekt schade aan de machine-installaties in/op de in de polis genoemde gebouwen/terreinen. Alle plotselinge en onvoorziene materiële schade is in principe gedekt. Ook een gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van onoordeelkundige bediening) wordt door deze verzekering vergoed.

Verdere specificatie      
De machinebreukverzekering dekt geen schade als gevolg van langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage, roest en afzetting van ketelsteen of oliekorsten en geleidelijke waardevermindering door de toenemende ouderdom. Ook voor zaken die wel aan de machine zijn bevestigd, maar hier geen vast onderdeel van uitmaken (zoals snaren, riemen, kettingen, matrijzen en smeltzekeringen) en voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort, bestaat geen dekking.
Verder behoren tot de normale uitsluitingen: catastroferisico’s (natuurrampen, oorlog en dergelijke) en de gevaren die op andere polissen verzekerd plegen te worden (typische brandverzekeringsrisico’s zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en dergelijke).

Doelgroep      
Alle ondernemingen die in hun dienstverlening en/of productieprocessen afhankelijk zijn van hun technische installaties.

Premie      
De premie wordt berekend over de in de polis vermelde nieuwwaarde. Hieronder wordt verstaan de aanschafwaarde van een nieuwe machine op het moment van schade, inclusief de kosten van invoer, transport en montage op de plaats van inwerkingneming.       Op elke machinebreukverzekering is een eigen risico van toepassing.

Bijzonderheden      
Indien de machine gerepareerd kan worden, worden de reparatiekosten vergoed, tot maximaal de schade op basis van dagwaarde van de machine.
Met de eventuele waarde van de restanten en de opruimingskosten van de totaal verloren machine wordt bij de schadevergoeding rekening gehouden.

Paarden- en veeverzekering   

Korte omschrijving          
Onder de paarden- en veeverzekering kunnen alle onder deze categorie vallende dieren worden verzekerd. Gedekt is schade als gevolg van het overlijden of blijvende ongeschiktheid van het dier door ziekte, ongeval of kreupelheid voor het in de polis omschreven gebruik.
Ook schade als gevolg van blijvende onvruchtbaarheid, te vroeg werpen door vrouwelijke dieren als gevolg van een ziekte of ongeval, en castratie van normaal ontwikkelde één- en tweejarige dieren door optredende complicaties, valt onder de dekking.

Verdere specificatie          
Een kandidaat-verzekerde is verplicht alle dieren van een bepaalde soort ter verzekering aan te bieden. De verzekeraar accepteert alleen gezonde dieren. Aan de acceptatie door de verzekeraar gaat een keuring door een veearts vooraf. Elk dier wordt nauwkeurig geïdentificeerd en als zodanig in de polis omschreven (signalement, stamboek-/schetsnummer en naam).
Uitgesloten zijn bestaande gebreken of oorzaken, catastroferisico’s, en brand en diefstal. Deze laatste twee risico’s kunnen echter wel tegen premietoeslag worden meeverzekerd. Ook epizoötie (epidemie bij dieren) behoort tot de standaarduitsluitingen.

De schadevergoeding bedraagt een bepaald percentage van de verzekerde handelswaarde, variërend van 50 tot 90%. Het percentage is afhankelijk van de diersoort en de leeftijd. Op de vergoeding wordt de restwaarde van het levende dier of de opbrengst van het dode/geslachte dier in mindering gebracht.

Doelgroep
Ondernemingen of ondernemers die zich met de exploitatie van paarden en/of vee bezighouden.

Premie
Alle dieren worden verzekerd op basis van hun handelswaarde. De premie is afhankelijk van diersoort, leeftijd en gebruik. Bij sommige maatschappijen kan een premiekorting worden verleend, indien gedurende een bepaalde tijd geen schade wordt geclaimd (no-claimkorting).

Bijzonderheden  
Als opfok- en dekhengsten of -stieren blijvend ongeschikt zijn voor dekken of bevruchten, valt dit alleen onder de dekking van de paarden- en veeverzekering, mits dit een gevolg is van bepaalde duidelijk in de polis omschreven oorzaken.

Transportgoederenverzekering

Korte omschrijving
De transportgoederenverzekering dekt beschadiging en verlies van vervoerde zaken tijdens het transport, waaronder het laden en lossen. De dekkingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het soort vervoer, de verpakking en de aard van de te vervoeren zaken, de bestemmingen, de aard van het bedrijf e.d.

De dekking begint te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde zaken in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt op het moment dat de zaken zijn aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde. De meest gangbare dekkingen zijn de all risksdekking (de meest uitgebreide dekking) en de evenementendekking (dekking van met name genoemde gevaren).

Verdere specificatie   
De verzekerde som bestaat uit het factuurbedrag (inkoopprijs), vermeerderd met de kosten en verwachte winst. Bij een All Riskdekking zijn alle risico’s gedekt, met uitzondering van bederf, eigen schuld van de verzekerde en oorlogs- en stakersgeweld. Het laatste risico kan wel worden meeverzekerd. Bij de evenementendekking zijn alléén de met name genoemde evenementen gedekt: schade aan de vervoerde zaken als het vervoerende vaartuig of voertuig wordt beschadigd (door brand, stranden, zinken, aanvaring of ongeval) of als de lading zelf wordt beschadigd of verloren raakt door: brand, ontploffing, vallen tijdens (opnieuw) laden of lossen (ook uit nood of in een noodhaven), of te water geraken.

Gekozen kan worden voor een eenmalige polis voor een eenmalige zending (losse post), een doorlopende omzetpolis voor vervoer over de weg (Pauschalpolis), of een polis voor vervoer over zee, waarbij elke zending moet worden gedeclareerd (de declaratiepolis). Ook is er een eigen vervoerpolis voor ondernemingen die hun goederen met eigen vervoermiddelen transporteren.

Doelgroep          
Bedrijven die goederen inkopen en verkopen (import en export), bedrijven waarvan bedrijfsmiddelen permanent of incidenteel onderweg zijn, bedrijven die met beroepsvervoerders werken, omdat de vervoerder lang niet altijd aansprakelijk is voor schade en het schadebedrag bovendien op grond van de wet beperkt is.

Premie
Bij de Pauschalpolis wordt de premie vooraf berekend op basis van de geschatte vervoersomzet en achteraf (aan het eind van ieder jaar) verrekend. Bij de declaratiepolis vindt de premieverrekening achteraf plaats op basis van de declaraties. Bij de eigen vervoerverzekering bedraagt de premie veelal een percentage van de omzet, met een bepaald minimumbedrag.

Bijzonderheden
De transportgoederenverzekering kan ook gebruikt worden voor de verzekering van het verblijf van bepaalde zaken bij bepaalde gelegenheden als tentoonstellingen en beurzen, tijdelijke opslag of verblijf in vervoermiddelen (monstercollecties, zaken voor demonstratiedoeleinden e.d.).

Bij dit soort risico’s wordt vaak bepaald dat diefstal tijdens de gebruikelijke werkuren alleen gedekt is na braak aan het vervoermiddel of diefstal van het gehele vervoermiddel. Na de gebruikelijke werkuren is diefstal uit het vervoermiddel alleen gedekt als het vervoermiddel in een afgesloten ruimte is gestald en die ruimte is opengebroken.


van der Zijpedreef 48
4715 EM Rucphen

Parklaan 137
4702 XC Roosendaal

Antwerpsestraatweg 4
4631 NL Hoogerheide

Bertiusstraat 1
4471 CJ Wolphaartsdijk