Auto

WAM-verzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar.

Verdere specificatie
Deze wettelijk verplichte verzekering geeft dekking voor ten minste € 907.560 per gebeurtenis. In een aantal gevallen, zoals bij personenvervoer, is een hoger bedrag vereist. In de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is een minimumdekking voorgeschreven waar ten opzichte van de benadeelde niet van mag worden afgeweken (anders dan in zijn voordeel). Andere uitsluitingen dan door de wetgever toegelaten gelden alleen ten opzichte van de verzekerden. Onder die categorie vallen bijv. wanbetaling van premie, rijden zonder rijbewijs of onder invloed. Na beëindiging van de verzekering dient de verzekeraar gedurende 16 dagen narisico te verlenen (maar die termijn is korter als een nieuwe WAM-verzekering wordt gesloten).

Doelgroep  
Eigenaren/bezitters van motorrijtuigen.

Premie  
De premie is afhankelijk van het soort motorrijtuig, de wijze van gebruik en de regio. Bij personenauto’s is het gewicht of de (oorspronkelijke) cataloguswaarde een premiefactor. Bij vrachtauto’s meestal het gewicht; bij autobussen het aantal passagiersplaatsen en bij motorrijwielen en scooters de cilinderinhoud. De regio waarin de regelmatige bestuurder woonachtig is, kan leiden tot een toeslag of korting. Schadevrij rijden leidt via een bonus-malusstelsel tot no-claimkorting, die – bij personenauto’s – kan oplopen tot 80%.

Bijzonderheden
Voor gekentekende motorrijtuigen vindt centrale registratie van de verzekering plaats bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Voor ongekentekende motorrijtuigen wordt altijd een verzekeringsbewijs afgegeven. De verzekering geeft automatisch dekking in verreweg de meeste Europese landen volgens de daar geldende wettelijke verplichtingen. (Zelfs als geen groene kaart is afgegeven.)

WA-plusverzekering 

Korte omschrijving
Een WA-plusverzekering is een van de benamingen die gebruikt wordt voor de verzekering van een motorrijtuig. Deze verzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals WA-beperkte casco verzekering, WA Extra verzekering en WA-mini casco verzekering.

Deze verzekering dekt:
– het risico van aansprakelijkheid voor schade die u met een motorrijtuig toebrengt aan anderen. Deze dekking is wettelijk verplicht.
– schade aan het motorrijtuig als gevolg van bepaalde in de polis genoemde gebeurtenissen (zie hiervoor onder ‘verdere specificatie’).

Verdere specificatie  
Schade aan het motorrijtuig is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een in de polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:

  • brand en blikseminslag
  • diefstal, joy riding en verduistering
  • storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade
  • botsing met loslopende dieren en vogels
  • ruitbreuk.

Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, geldt gewoonlijk geen eigen risico. Wordt een gedekte ruitschade hersteld (harsinjectie) door een bedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft gesloten (zoals Carglass), wordt geen eigen risico in mindering gebracht op de schadevergoeding. Als schade aan het motorrijtuig ontstaat door bijvoorbeeld botsing of slippen, dan biedt de polis geen dekking. Dergelijke schade is alleen gedekt op een uitgebreide casco-verzekering (in de praktijk wel aangeduid als all risks verzekering). Er zijn omstandigheden waaronder de verzekering geen dekking biedt en de schade dus voor eigen rekening blijft. Dat is onder andere het geval als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan genoemd in de polis.

Doelgroep
Eigenaren van personenauto’s, bedrijfsauto’s, motoren en scooters.

Premie
De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

  • gewicht van het motorrijtuig;
  • consumentenprijs of dagwaarde van het motorrijtuig;
  • leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt;
  • aantal kilometers dat per jaar wordt gereden;
  • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd. Het aantal schadevrij gereden jaren moet blijken uit een originele royementsverklaring, afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

Bijzonderheden
Als u premiekorting geniet in verband met een aantal schadevrij gereden jaren, wordt de opgebouwde korting wel aangetast als de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding verleent op grond van de aansprakelijkheidsdekking, dus in het geval u schade heeft toegebracht aan derden. Wordt een schadevergoeding verleend op grond van de plusdekking, dus als schade is ontstaan aan uw motorrijtuig door een in de polis genoemde gebeurtenis, wordt de premiekorting in de regel niet aangetast.

Cascoverzekering motorrijtuigen   

Korte omschrijving
De volledige cascoverzekering.
Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander ‘van buiten komend onheil’ zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. De volledige cascoverzekering is vooral bedoeld voor ‘jonge’ auto’s.

De beperkte cascoverzekering.
Deze verzekering dekt schade aan het motorrijtuig als gevolg van een met name in de polis omschreven gebeurtenis, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.

De vakantie-auto-cascoverzekering.
Deze verzekering is bedoeld voor de vakantieganger die zijn of haar auto gedurende de vakantieperiode wil verzekeren tegen het risico van schade aan de auto. Gewoonlijk wordt deze verzekering gesloten voor auto die alleen verzekerd zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht (de zgn. WAM-verzekering). Over het algemeen worden voor deze verzekering auto’s geaccepteerd die niet ouder zijn dan 7 jaar.

Verdere specificatie
In geval van schade aan het motorrijtuig is er gewoonlijk een eigen risico van toepassing van € 136, behalve als de schade hersteld wordt door een schadeherstelbedrijf waarmee de verzekeringsmaatschappij een overeenkomst heeft. Wordt een ruitschade hersteld door middel van een harsinjectiesysteem, dan wordt er geen eigen risico in mindering gebracht. In een aantal gevallen biedt de verzekering geen dekking. Onder andere als de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft of als het motorrijtuig gebruikt wordt voor andere doeleinden dan in de polis wordt omschreven. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als een auto voor particulier gebruik verzekerd is en gebruikt wordt als taxi, lesauto o.i.d.

Doelgroep
Eigenaren van personenauto’s.

Premie
De premie voor de cascoverzekering is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

de waarde van het motorrijtuig;
leeftijd en woonplaats van de regelmatige bestuurder;
het aantal jaarlijks te rijden kilometers;
eventueel aantal schadevrij gereden jaren dat bij een eerdere verzekering is opgebouwd. Dit feit moet  blijken uit een originele royementsverklaring afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

Bijzonderheden
De cascoverzekering wordt over het algemeen alleen gesloten in combinatie met de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. De vakantie-auto-cascoverzekering kan afzonderlijk gesloten worden.


van der Zijpedreef 48
4715 EM Rucphen

Parklaan 137
4702 XC Roosendaal

Antwerpsestraatweg 4
4631 NL Hoogerheide

Bertiusstraat 1
4471 CJ Wolphaartsdijk