Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering geeft een periodieke uitkering (rente) bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 67 jaar. Rubriek A dekt het eerstejaarsrisico van de arbeidsongeschiktheid; rubriek B de periode daarna.

Verdere specificatie
De arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedeeltelijk uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Gebruikelijk is een wachttijd (een eigen-risicoperiode, waarover geen uitkering wordt verstrekt) van twee weken. De AOV sluit aan op het stelsel van sociale zekerheid; voor Rubriek A (eerstejaarsrisico) wordt doorgaans een hoger bedrag verzekerd dan voor Rubriek B (vervolgrisico), nu de laatste doorgaans samenvalt met een uitkering krachtens de AAW (per 1-1-1998: de WAZ). De verzekering kan op indexbasis worden gesloten.

Doelgroep
Zelfstandig ondernemers en directeuren/grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op ZW-/WAO-uitkeringen. Voor degenen in loondienst die aanvullend op de WAO inkomensderving willen verzekeren wordt verwezen naar de WAO-gatverzekering en de WAO-excedentverzekering.

Premie
Uitgedrukt in een bedrag per € 50 of € 500 verzekerde jaarrente. De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de gekozen eindleeftijd (meestal 65 jaar) en het beroep. Een langere wachttijd levert een premiekorting op. Een geïndexeerde (klimmende) verzekering is duurder dan een gelijkblijvende. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bijzonderheden
Voor het sluiten van de verzekering worden gezondheidswaarborgen gevraagd; als de verzekerde jaarrente de € 27.227 (rubriek A) resp. de € 16.151 (rubriek B) overschrijdt mag een HIV-test worden gevraagd. De verzekering is van de zijde van de verzekeraar onopzegbaar (behoudens uitzonderingen als bedrog, emigratie of het gaan uitoefenen van een onverzekerbaar beroep). De uitkeringen vormen fiscaal belastbaar inkomen.

Pemba 

Korte omschrijving
Per 1 januari 1998 is de Pemba in werking getreden. Pemba staat voor Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
De gevolgen van de invoering van de Pemba zijn:

–  de premie komt geheel voor rekening van de werkgever;
–  de werkgever kan voor de eerste vijf jaar van de WAO het risico voor eigen rekening nemen (Eigen Risicodrager). Dat houdt in dat de werkgever gedurende in totaal zes jaar loon tot het wettelijk maximum verschuldigd is ingeval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De mogelijkheid om ER-drager te worden bestaat per 1 januari en 1 juli van elk jaar;
–  gedifferentieerde premie, afhankelijk van de WAO-instroom van het desbetreffende bedrijf.

Verdere specificatie
De WAO-premie bestaat uit twee delen:
1. een landelijk uniforme premie voor de financiering van de bestaande WAO-gerechtigden, de personen die na 5 jaar nog altijd WAO-gerechtigd zijn, en de uitvoeringskosten van de uitvoeringsinstellingen (uvi’s zoals GAK, CADANS en GUO);
2. per bedrijf en is afhankelijk van de WAO-instroom. Deze premie is bedoeld ter financiering van de WAO-gerechtigden gedurende de eerste vijf jaar. Als een werkgever ER-drager wordt, vervalt de gedifferentieerde premie.

Doelgroep
Bedrijven.

Premie
Er geldt een basispremie die voor elk jaar wordt vastgesteld (gemiddeld zo’n 8%). Dit percentage zal in de komende jaren dalen omdat het aantal ‘oude WAO-gevallen’ zal afnemen.
De systematiek van premiedifferentiatie is gebaseerd op een landelijk gemiddelde met verschillende minimum- en maximumpremies voor grote en kleine werkgevers. Uitgangspunt is dat een onderneming zoveel mogelijk het eigen arbeidsongeschiktheidsrisico in de premie krijgt doorberekend. De gemiddelde gedifferentieerde premie wordt eveneens jaarlijks vastgesteld.

Bijzonderheden
Een werkgever die voor de eerste vijf jaar van de WAO ER-drager wil worden, dient dit 13 weken voor 1 januari of 1 juli kenbaar te maken. Een ER-drager dient een bankgarantie te overleggen of een verzekeringsverklaring. Een werkgever die eigen risicodrager wordt, dient dat gedurende minimaal drie jaar te blijven. Daarna kan eventueel het eigen risicodragerschap worden beëindigd.

Premieschokdempingsverzekering Pemba                                            

Korte omschrijving
Door de invoering van de Pemba kunnen ondernemers geconfrontreerd worden met schommelingen in het premieverloop voor de WAO. Een (wat) hogere WAO-instroom in een jaar heeft directe gevolgen voor de verschuldigde premie. Om dit te voorkomen kan een onderneming een ‘premiedempingsverzekering’ (ook wel: premieschokdempingsverzekering) sluiten. Deze verzekering dekt de stijging van de gedifferentieerde WAO-premie als gevolg van de WAO-instroom. In de verzekeringsovereenkomst wordt vastgelegd dat als de premie door het ziekteverzuim een bepaalde grens te boven gaat, het meerdere voor rekening van de verzekeraar komt.

Verdere specificatie
Verzekeraars stellen meestal als voorwaarde voor deze verzekering dat de werkgever een contract heeft met een Arbo-dienst.

Doelgroep
Bedrijven, met name in het MKB-segment.

Premie
De premie is afhankelijk van de loonsom, de aard van de onderneming en de WAO-instroom geschiedenis.

Bijzonderheden
De premie kan jaarlijks worden aangepast tot aan een bepaald maximum, afhankelijk van het schadeverloop.

Loondoorbetaling bij ziekte 

Korte omschrijving
De Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz) is sinds 1998 in het Burgerlijk Wetboek opgenomen (art. 7:629 BW). Op grond van de Wulbz rust op de werkgever de verplichting het loon door te betalen gedurende het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. De omvang van de loondoorbetalingsverplichting is beperkt tot 70% van het dagloon van de betreffende werknemer. Het dagloon is bovendien gemaximeerd. Een jaar telt 261 werkdagen. Over een jaar gerekend is de maximale loondoorbetalingsverplichting dus: 70% x (maximum)dagloon x 261. De werkgever dient minimaal het minimumloon door te betalen.
Voor werknemers die vanaf 1 januari 2004 ziek zijn, geldt de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. De werkgever betaalt dan het loon twee jaar lang door. In het sociaal akkoord van 2004 hebben werkgevers en werknemers afgesproken In het tweede jaar geen aanvullingen op de uitbetaling van 70% van het loon af te spreken in de CAO’s. Wanneer iemand hierdoor onder het voor hem of haar geldend sociaal minimum belandt, is een toeslag volgens de Toeslagenwet mogelijk.

Verdere specificatie
Voor een aantal gevallen heeft een werkgever geen loondoorbetalingsverplichting. Voor dergelijke gevallen heeft de werknemer recht op een uitkering krachtens de Ziektewet. Het gaat onder andere om de volgende gevallen:
–  werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, die nog geen 52 weken ziek zijn als de arbeidsovereenkomst eindigt;
–  personen die werkzaam zijn op basis van oproepovereenkomsten, nulurencontracten, flexibele arbeidsovereenkomsten en dergelijke, echter alleen voorzover er geen sprake is van een feitelijke arbeidsovereenkomst;
–  uitzendkrachten;
–  zieke werknemers bij faillissement van de werkgever;
–  zieke werklozen;
–  werkneemsters met zwangerschaps- en bevallingsverlof;
–  arbeidsongeschikte werknemeemsters als gevolg van zwangerschap of bevalling;
–  herintredende gedeeltelijk arbeidsongeschikten of werknemers die vanuit een WAO-regeling in dienst zijn gekomen.

In de Wet Verbetering Poortwachter (ingang 1 april 2002) staan nadere regels rond ziekteverzuim. Als het verzuim langdurig dreigt te worden, geeft de arbodienst binnen zes weken na de ziekmelding een advies over mogelijkheden voor werkhervatting. Binnen acht weken moet u samen met de werkgever een plan van aanpak opstellen. In het plan van aanpak staan welke activiteiten gericht op werkhervatting uitgevoerd zullen worden. Gezamenlijk wordt ook afgesproken wie voor de uitvoering van het plan zorgt en wie het eerste aanspreekpunt is. Deze persoon wordt ook wel de ‘case-manager’ genoemd. Bij de eventuele aanvraag van een WAO-uitkering moet de zieke werknemer een reïntegratieverslag indienen. In dat verslag moeten werkgever en werknemer verantwoording afleggen over wat zij hebben gedaan om terugkeer naar het werk te bespoedigen.Als na indiening van het reïntegratieverslag blijkt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan reïntegratie kan hij verplicht worden het loon een jaar langer door te betalen. Als de werknemer te weinig gedaan heeft om weer aan het werk te gaan, kan (een deel van) de WAO-uitkering worden geweigerd.

Doelgroep
Werkgevers.

Bijzonderheden
In de CAO (of in de individuele arbeidsovereenkomst) is vaak geregeld dat een werknemer gedurende de eerste 52 weken van zijn arbeidsongeschiktheid een loonsuppletie van de werkgever ontvangt tot 100% van zijn loon.

Ziekengeldverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt het risico van arbeidsongeschiktheid uitsluitend voorzover deze een gevolg is van ziekte. De maximale uitkeringsperiode bedraagt één of twee jaar.

Verdere specificatie  
Verzekerd is een bepaald bedrag per dag of per week gedurende de periode dat de verzekerde als gevolg van ziekte geen werkzaamheden kan verrichten. Gedurende de overeengekomen wachttijd (meestal één of twee weken) wordt geen uitkering verricht. Uitgesloten is arbeidsongeschiktheid door andere oorzaken dan ziekte, zoals door een ongeval of een gebrek. Daarnaast zijn er enkele specifieke uitsluitingen, zoals het niet onder doktersbehandeling stellen. Ook bij aanvang van de verzekering bestaande ziekten worden doorgaans uitgesloten.

Doelgroep
Zelfstandig ondernemers.

Premie
Uitgedrukt in een bedrag per € 1 of € 10 verzekerde rente per dag of per week. De premie is mede afhankelijk van leeftijd bij aanvang, gekozen eindleeftijd (meestal 65 jaar) en beroep. Een toeslag in verband met de gezondheid kan verschuldigd zijn.

Bijzonderheden
Na het ontstaan van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (die een ruimere dekking in oorzaak en tijd geeft) is deze verzekeringsvorm enigszins uit de belangstelling geraakt. Werd vroeger vooral in combinatie met de ongevallenverzekering (Rubriek C) gesloten. Door de relatieve lage premie en in combinatie met de privatisering van de sociale zekerheid (verschuiven arbeidsongeschiktheidsrisico naar de werkgever) is de belangstelling voor deze verzekering weer toegenomen. Bij het sluiten van de verzekering worden gezondheidswaarborgen gevraagd. Uitzonderingen daargelaten kan de verzekeraar de verzekering niet beëindigen.

Ziektekosten   

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt de kosten van medische behandeling van de verzekerden geheel of ten dele. Per verzekeraar verschilt de omvang van de “franje” dekking enorm. Sommige verzekeraars dekken ook de kosten van bepaalde therapieën, alternatieve geneeswijzen en kosmetische behandeling geheel. Bij andere verzekeraars zijn dergelijke behandelingen gemaximeerd (in bedrag of aantal) of geheel niet gedekt.

Verdere specificatie
De verzekerde heeft een grote vrijheid in het kiezen van verzekerde rubrieken (bijv. wel of niet huisarts meeverzekeren) en het eigen risico. Voor degenen die een hoger risico vormen (op grond van bijv. leeftijd of gezondheid) geldt een speciale verzekering, de Standaardpakketpolis. Deze kent geen keuzevrijheid, een met het ziekenfonds vergelijkbare dekking en praktisch gesproken een acceptatieplicht voor de verzekeraar.

Doelgroep
Particulieren, die niet op grond van de Ziekenfondswet of een collectieve (bedrijfs)regeling verzekerd zijn. Per gezinssituatie wordt één polis afgesloten waarop alle verzekerden staan vermeld.

Premie
De premie is afhankelijk van de leeftijd van de volwassen verzekerden, het aantal meeverzekerde kinderen, de dekking, de verzekerde klasse en het eigen risico. De premie wordt meestal per verzekerde vastgesteld, waarbij de premie voor kinderen aanzienlijk lager ligt. Voor een gezin met twee kinderen ligt de premie tussen de € 180 en € 240 per maand (incl. wettelijke heffingen).

Bijzonderheden
Vrijwel altijd vraagt de verzekeraar een gezondheidsverklaring. (Zelfs als er een acceptatieplicht geldt; dit om te beoordelen of het risico herverzekerd moet worden.) De verzekering kan niet op grond van het schadeverloop worden beëindigd. De verzekeraar is verplicht twee wettelijke heffingen bij zijn verzekerden in rekening te brengen. Deze heffingen zijn bedoeld als bijdrage, om de veelal aanzienlijke ziektekosten van oudere ziekenfondsverzekerden te kunnen blijven betalen en om mensen met een slechte gezondheid ook een ziektekostenverzekering te kunnen aanbieden.

Ziekteverzuimverzekering   

Korte omschrijving
Een werkgever is wettelijk verplicht het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen tot bepaalde maxima.
Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wulbz en Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wil verzekeren zijn er in beginsel twee mogelijkheden:
de conventionele verzekering;
de stop loss verzekering.

Bij de conventionele verzekering neemt de verzekeraar de loondoorbetalingsverplichting op zich, waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval, per werknemer wordt overeengekomen.

Bij de stop loss verzekering draagt de werkgever de loondoorbetalingsverplichting. Als het totale bedrag dat de werkgever in een verzekeringsjaar aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren en wordt mede beïnvloed door het verzuimcijfer in de betreffende bedrijfstak.

Verdere specificatie
De ziekengeldverzekering kan op maat worden samengesteld. Bijvoorbeeld:

–  100% doorbetaling van het loon, tot het maximum dagloon of tot het feitelijke loon;
–  70%, 80% of 90% doorbetaling van het loon;
–  voor het eerste en tweede jaar loondoorbetaling;
–  het tweede jaar loondoorbetaling.

Doelgroep
Werkgevers, met name in het MKB-segment.

Premie
De premie is afhankelijk van de gekozen dekking, de verzuimcijfers, de gekozen wachttijd en de totale loonsom. De berekende premie geldt als een voorschotpremie. Aan het eind van het jaar wordt aan de hand van de definitieve loonsom en de verzuimcijfers van de afgelopen jaren de voorschotpremie voor het volgende jaar berekend en vindt er een verrekening plaats.

Bijzonderheden
Een andere mogelijkheid voor een werkgever is om het risico in eigen beheer te nemen, hetgeen vooral bij grote ondernemingen gebeurt.


van der Zijpedreef 48
4715 EM Rucphen

Parklaan 137
4702 XC Roosendaal

Antwerpsestraatweg 4
4631 NL Hoogerheide

Bertiusstraat 1
4471 CJ Wolphaartsdijk